• English
Birla Fertility & IVF
Birla Fertility & IVF

ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା

  • Published on March 29, 2023
ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା

ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା

I-ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା

 

ଆଣ୍ଟି-ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟେନ୍ ହରମୋନ୍ ଯାହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଡିମ୍ବାଣୁର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁଣରେ ପୁରୁଷ ଯୌନାଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ହରମୋନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

 

ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ରକ୍ତରେ ଆଣ୍ଟି-ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ର ସ୍ତରକୁ ମାପ କରିଥାଏ । ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଟିସୁରେ ତିଆରି | ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ର ଭୂମିକା ଏବଂ ସ୍ତରଗୁଡିକ ସାଧାରଣ କି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

 

ଏକ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ଯୌନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶରେ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଏକ ଶିଶୁ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିବ | ଶିଶୁଟି ପୁରୁଷ (XY ଜିନ୍) କିମ୍ବା ମହିଳା (XX ଜିନ୍) ହେବା ପାଇଁ  ପୂର୍ବରୁ ଜିନ୍ ପାଇସାରିଥାଏ |

ଯଦି ଶିଶୁର ପୁରୁଷ (XY) ଜିନ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ହରମୋନ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ତିଆରି ହୁଏ |.ଏହା ମହିଳା ଅଙ୍ଗର ବିକାଶକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ଗଠନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ | ଯଦି ମହିଳା ଅଙ୍ଗର ବିକାଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହୋଇପାରେ | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ, ଶିଶୁର ଯୌନାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନପାରେ | ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯୌନାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସ | 

 

ଯଦି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମହିଳା (XX) ଜିନ୍ ଥାଏ ତେବେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ତିଆରି ହୁଏ | ଏହା ମହିଳା ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଯୌବନାବସ୍ଥା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ର ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଛି |. ସେହି ସମୟରେ, ଡିମ୍ବାଣୁ (ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହା ଅଣ୍ଡା କୋଷ ତିଆରି କରେ) ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଅଣ୍ଡା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଧିକ, ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ର ସ୍ତର ସେତେ ଅଧିକ |

 

ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ, ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ସ୍ତର ପ୍ରଜନନ, ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରେ | ଋତୁସ୍ରାବ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଓଭାରି କ୍ୟାନସର ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ନାମଗୁଡିକ: ଏମ୍ଏଚ୍ ହରମୋନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ମଲେରିଆନ୍-ଇନିବିଟିଙ୍ଗ୍ ହରମୋନ୍, ମଲେରିଆନ୍ ଇନହିବିଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ମଲେରିଆନ୍-ନିରୋଧକ ପଦାର୍ଥ |

 

ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ଜିନ୍ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ଭିନ୍ନତା ସହିତ ଜଡିତ | ପୁରୁଷ ଭ୍ରୁଣର ବିକାଶ ସମୟରେ, ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ନିର୍ଗତ ହୁଏ (କ୍ଷରିତ) | ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏହାର ରିସେପ୍ଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ (ବାନ୍ଧେ), ଯାହା ମଲେରିଆନ୍ ଡକ୍ଟ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠରେ ମିଳିଥାଏ | ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଭ୍ରୁଣରେ ମିଳୁଥିବା ମଲେରିଆନ୍ ନଳୀ ହେଉଛି ମହିଳା ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ | ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଏହାର ରିସେପ୍ଟର ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଲେରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମ-ବିନାଶ (ଆପୋପ୍ଟୋସିସ୍) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମଲେରିଆନ୍ ନଳୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ (ରିଗ୍ରେସ୍) | ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରୁଣ ବିକାଶ ସମୟରେ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଲେରିଆନ୍ ନଳୀ ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଇଯାଏ |

 

II- ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ହୋଇଛି?

 

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଡିମ୍ବାଣୁ ପ୍ରସବ ବର୍ଷରେ ହଜାରେ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କରିପାରେ | ଜଣେ ମହିଳା ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ |. ଜଣେ ମହିଳା କେତେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଣ୍ଡା କୋଷ ଛାଡିଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ସ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ଓଭାରିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

 

ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଓଭାରିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି | ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି | ଯଦି ଓଭାରିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ କମ୍ ଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

 

ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ:

  • ପ୍ରାରମ୍ଭିକ  ଋତୁସ୍ରାବର କାରଣ ଖୋଜ |
  • ଆମେନୋରିଆର କାରଣ, ଋତୁସ୍ରାବର ଅଭାବ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ | ଏହା ପ୍ରାୟତ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସମୟ ହରାଇଛନ୍ତି |
  • ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (PCOS) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏକ ହରମୋନାଲ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ, ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରେ ଅକ୍ଷମତା |
  • ଯୌନାଙ୍ଗ ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ |

 

ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରକାରର ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ।

ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଜନନ ବିଶେଷଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କି ନାହିଁ, ଯେପରି ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ (IVF) ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ |

 

ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅର୍ଥ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ | ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ |

 

ଯଦି ଆପଣ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (PCOS) ର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳା ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି | ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି :

  • ପ୍ରାରମ୍ଭିକ  ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଆମେନୋରିଆ ସହିତ  ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ରୋଗ |
  • ବ୍ରଣ
  • ଶରୀର ଏବଂ ମୁହଁର କେଶ ବୃଦ୍ଧି
  • ସ୍ତନ ଆକାର ହ୍ରାସ
  • ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି

 

III-ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ହୁଏ?

 

ମାତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉର୍ବରତା ସମ୍ଭାବନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ | କେତେକ ମହିଳା ଅନୁମାନ କରି ପାରନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଅବଧି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉର୍ବରତା ଠିକ୍ ଅଛି; ତଥାପି, ଏହା ସର୍ବଦା ନୁହେଁ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ AHM ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ |

 

ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନିୟମିତ ଅବଧି କିମ୍ବା ଆସୁଥିବା ମେନୋପୋଜର ଲକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷା ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ | ସାମାଜିକ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ |

 

ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜୀବନ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଣ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ |. ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) | ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ହେଉଛି ଏକ ହରମୋନ୍ ଯାହା ବିକାଶଶୀଳ ଅଣ୍ଡା (ଆଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋଲିକଲ୍ସ) ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ | ସାମଗ୍ରିକ ଅଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ ଯେତେ ଅଧିକ, ଆଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋଲିକଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ |

 

ପରୀକ୍ଷା ଅଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ |

ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ମୋର ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ କି?

ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାରେ 750 ମହିଳା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ତିନିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।. ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 30 ରୁ 44 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱର ଇତିହାସ ନଥିଲା | ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏମ୍ଏଚ୍ ସ୍ତର କମ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉର୍ବରତା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭାରିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ ନାହିଁ |

 

ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଏବଂ ଆଇଭିଏଫ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଅଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚକ୍ର ବାତିଲ୍ ହାର କମ୍, ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବ୍ଲାଷ୍ଟୋଷ୍ଟାଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଭ୍ରୁଣର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା (ଭ୍ରୁଣ ବିକାଶର ଦିନ 5), ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଚ୍ଚ ଓଭାରିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ସହିତ ଓଭାରିଆନ୍ ହାଇପରଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲେସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ (OHSS) ର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ

 

ଜଣେ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ତା’ର ଅଣ୍ଡାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ | ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହୁଏ, ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଡା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ହାର ଅଧିକ ଥାଏ |

 

IV- ଆଣ୍ଟି ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରାଯାଏ?

ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ମଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍ ପରୀକ୍ଷା (ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍) କରାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ ସ୍ତର ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଅଛି |. ଏହା ଓଭାରିଆନ୍ (ଅଣ୍ଡା) ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍କର୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏକ ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ |

 

ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ, ଏ ଏମ୍ ଏଚ୍ ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡିକ ଏକ ଆଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋଲିକଲ୍ ଗଣନା (AFC) ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉଭୟ ଡିମ୍ବାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଫୋଲିକଲ୍ ସଂଖ୍ୟା |

 

 ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉର୍ବରତା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କାନ ବ୍ୟବହାର କରି AFC କରାଯାଇଥାଏ | ସୃଷ୍ଟି ଉର୍ବରତା ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ଉର୍ବରତା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କୌଶଳର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଆମକୁ ତୁମର ଉର୍ବରତାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

 

Written by:
Dr. Madhuri Thakur

Dr. Madhuri Thakur

Consultant
Dr. Madhuri Thakur is a fertility specialist with over 3 years of experience and has successfully performed more than 100 IVF cycles. She specializes in laparoscopy, hysteroscopy, and minimally invasive surgeries for complex infertility cases.
Raipur, Chhattisgarh

Our Services

Fertility Treatments

Problems with fertility are both emotionally and medically challenging. At Birla Fertility & IVF, we focus on providing you with supportive, personalized care at every step of your journey towards becoming a parent.

Male Infertility

Male factor infertility accounts for almost 40%-50% of all infertility cases. Decreased sperm function can be the result of genetic, lifestyle, medical or environmental factors. Fortunately, most causes of male factor infertility can be easily diagnosed and treated.

We offer a comprehensive range of sperm retrieval procedures and treatments for couples with male factor infertility or sexual dysfunction.

Donor Services

We offer a comprehensive and supportive donor program to our patients who require donor sperm or donor eggs in their fertility treatments. We are partnered with reliable, government authorised banks to source quality assured donor samples which are carefully matched to you based on blood type and physical characteristics.

Fertility Preservation

Whether you have made an active decision to delay parenthood or are about to undergo medical treatments that may affect your reproductive health, we can help you explore options to preserve your fertility for the future.

Gynaecological Procedures

Some conditions that impact fertility in women such as blocked fallopian tubes, endometriosis, fibroids, and T-shaped uterus may be treatable with surgery. We offer a range of advanced laparoscopic and hysteroscopic procedures to diagnose and treat these issues.

Genetics & Diagnostics

Complete range of basic and advanced fertility investigations to diagnose causes of male and female infertility, making way for personalized treatment plans.

Our Blogs

Submit
By clicking Proceed, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy

You can also reach us at

Do you have a question?

Footer arrow